Tüzük


YENİLİKÇİ İNSAN KAYNAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1 – Adı Ve Merkezi
Derneğin adı, Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği’dir. Kısaca YİNKADER diye adlandırılır. Genel
merkezi ADANA’dadır. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında Şube açabilir.
Amblemi; açıları birbirinden farklı renkten oluşturulmuş 3 çember yayının
içinde bir eli yıldıza doğru uzanan insan figürü ve hemen altında mavi anka kuşu
bulunmaktadır. Logonun altında yenilikçi insan kaynakları derneği yazmakta olup
dernek adının üzerinde “ kariyer ortağınız “ yazmaktadır.
Madde 2 – Derneğin Kuruluş Amaçları
Dernek, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur:
2.1 Ülkemiz de çalışma alanı insan yönetimi ile ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri,
üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak, insan yönetiminin
geliştirilmesini, Türkiye’deki çalışma koşullarının iyileştirilmesini desteklemek,
2.2 İstihdamı artırmak için kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesini destekleyen çalışmalar
yapmak,
2.3 Bir yandan insan yönetimi ile ilgili dünyadaki gelişimi izlemek, araçları ve yöntemleri ile ilgili
üyelerini bilgilendirmek, diğer yandan ülkemizde insan yönetimini geliştirecek çalışmaları
desteklemek ve daha fazla çalışma yapılabilmesini sağlayacak politikalar üretmek,
2.4 Hem kendi dernek çalışmalarına hem de üyelerine yol gösterecek etik ilke ve değerleri oluşturmak
ve uygulamak,
2.5 Ülkemizde bulunan kurum ve işletmelerde mevcut olan işgücüne ve bu işgücüne aday oluşturan
potansiyel işgücüne nitelik kazandırmak,
2.6 Kurum ve işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini
sağlamak,
2.7 İnsan Kaynakları Yöneticiliğinin meslek grubu olarak tanınmasını ve etkinliğini temin etmek,
2.8 Ülkemizde çalışma hayatının ve ilişkilerin verimli , olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini
desteklemek,
2.9 Başta Dezavantajlı gruplar olmak üzere herkesin işgücü nitelikleri kazanmaları ve mevcut işgücü
nitelik düzeylerini yükseltmek amacı ile kurulmuştur.
Madde 3 – Derneğin Faaliyetleri
Dernek, belirlenen bu amaçların gerçekleşmesi için:
3.1 Kurs, seminer, konferans, kongre, panel, eğitim, fuar, kariyer günü, sanatsal faaliyetler, eğitim
çalışmaları, sergiler, festival, şenlikler, seminer, kermesler, günler, yemekli/yemeksiz geceler
düzenler, yazılı ve görsel yayınlar hazırlar ve bu konudaki yapılmakta olan çalışmaları teşvik eder
ve/veya destekler
3.2 İnsan yönetimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapar, yaptırır.
3.3 Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar, yaptırır.
3.4 İlgili kamu kuruluşları, eğitim kurumları, basın kuruluşları, insan yönetimi ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı
her türlü kurum, STK ve kişi ile temas kurar.
3.5 Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder.
3.6 Dokümantasyon merkezi oluşturur.
3.7 Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
3.8 Üyelerine ve ilgili Tüm Kurum, Kuruluş ve STKlara bilgi ulaştırmak ve çalışmalarını duyurmak üzere
süreli veya süresiz yayın, dergi, internet sayfası, gazete, dergi, kitap ve bülten vb. yayınlar veya
yayınlatır.
3.9 Tanışma ve dayanışma amacıyla sosyal ve mesleki faaliyetler düzenler.
3.10 Toplu iş sözleşmeleri, kanun tasarıları vb. konularda davet aldığında veya gerekli gördüğünde
üyeleri arasında danışman veya aracılık yapacak şahısları seçer, önerir ve maddi katkılar sağlar.
3.11 Çalışma mevzuatında yapılacak değişikliklerle ilgili olarak kanaatlerini resmi kuruluşlara bildirir.
3.12 İnsan gücü yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla üyelerine veya gerekli gördüğü alanlarda
ihtiyacı olanlara burs ve eğitim olanakları sağlar.
3.13 Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, gereğini yapar, kiralar,
kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder, iktisadi işletme kurar, ticari ve sanayi
işletmeler kurar ve işletir
3.14 Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar,
işletir veya işlettirir.
3.15 Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili
organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir.
3.16 Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi
ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan, gerçek ve tüzel kişilerden maddî veya ayni
yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek, kamu
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde
kamu kurum ve kuruluşlarına aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.
3.17 Dernek, bu tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya
işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında ve yurt içinde temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek
veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir. Amacın
gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu bir
federasyona veya platforma katılabilir.
3.18 Çalışma alanlarında başarılı ve duyarlı gerçek ve tüzel kişiler, yaratıcı ve bilim insanları ile iş
birliktelikleri yapar, iş fırsatı yaratır, ödüllendirir.
3.19 Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için üniversiteler, kamu ve/veya özel sektör
temsilcileri ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışma konuları ile ilgili teknik ve idari işbirliği
içinde bilimsel araştırmalar, ArGe çalışmaları yapar, yurtiçi veya yurt dışı fon kaynaklarından
faydalanmak üzere projeler yapar, projelerin içerisinde sorumlu koordinatör veya ortak olarak fiili
olarak yer alır, yapılması konusunda maddi katkılar sağlar, bu tür çalışmaları yapanlara ve insan gücü
yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla üyelerine veya gerekli gördüğü alanlarda ihtiyacı olanlara
burs ve eğitim olanakları sağlar, maddi katkılar sağlanması konusunda çalışmalar yapar. STK’lar, Kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje yapabilir.
3.20 Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma,
inceleme ve etütler yaparak, ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara iletilmek ve/veya basılı ve/veya görsel
ürünler ile basın yolu ile kamuoyuna duyurmak üzere öneri ve dilekleri saptar;
3.21 Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı uzmanlığı olan gerçek kişiler ile
resmi ya da özel ve özerk kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlarla ortaklaşa ya da tek başına toplantı,
konferans, panel, seminer, festival, şenlik ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere
katılmak, eğitim çalışmaları yapar;
3.22 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel sektör ile işbirliği içinde, okullarda/özel sektör ve diğer kamu
kurumlarında farklı konularda seminer, eğitim programları düzenlemek, müfredatta insan kaynakları
ve işgücü konularının daha etkili işlenmesi için tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak;
3.23 Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren
sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan ayni ve / veya maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara
maddî yardımda bulunmak ve onların bulundukları Bölge’de Derneğin temsil edilmesi ve / veya
şubesinin açılabilmesi için yetki vermek aynı şekilde onların Derneğin faaliyette bulunmakta olduğu
Bölgelerde ve çevresinde temsil edilebilmesi ve / veya şubesinin açılması için yetki vermek
3.24 İnsan Kaynakları mesleğinin gelişmesini sağlamak ve sorunlarını gözden geçirmek, görüş ve
önerileriyle tavsiyede bulunmak amacıyla danışma kurulu kurulabilir. Danışma kurulu, derneğin
kurucu ve onursal başkanı, görev yapmış yönetim kurulu başkanları, görev yapmakta olan yönetim
kurulu, denetim kurulu ve etik kurul üyelerinin oluşturduğu sürekli üyeler ile mesleki alanda bilgileri
ve deneyimleri ile temayüz eden dernek asıl ve onur üyeleri, mesleğin gelişimine belirgin katkıları
olmuş ya da olabilecek kişiler ve kurumların temsilcileri arasından yönetim kurulu tarafından seçilen
çağrılı en fazla 11 üyeden oluşabilir. Danışma kurulu üyelerinin derneğe üye olma zorunlulukları
yoktur. Danışma kurulu üyeleri aidat ödemezler.
3.25 Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette
bulunmak.
Madde 4 – Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek; sosyal, kültürel, eğitim, politika ve mesleki alanlarda Yurtiçinde ve Yurtdışında faaliyet
gösterir.
Madde 5 – Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
5.1 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı
kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, başvurusunun
tarihinde dernek asıl üyesi bulunan birisi tarafından referans olmak kaydı ile bu derneğe üye olma
hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip
olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
5.2 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, üye kabul komisyonunun incelemesi
ve vereceği rapor doğrultusunda, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul
veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu
kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
5.3 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar davet ve yönetim kurulu
kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler giriş aidatı ve aylık aidat ödemezler ve
Genel Kurulda izleyici olarak bulunabilirler ancak oy kullanma hakları bulunmamaktadır.
5.4 Üniversitede ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyinde İnsan Kaynakları ve/veya Yönetimi ile
ilişkili bölümlerde okuyan, insan kaynakları ve yönetimi noktasında kariyer yapmayı planlayan,
üniversitelerin sertifika programına devam eden 25 yaşını geçmemiş ve henüz işe girmemiş kişiler
Öğrenci Üye olabilirler. Öğrenci üyeler giriş aidatı ve aylık aidat ödemezler ve Genel Kurulda izleyici
olarak bulunabilirler ancak oy kullanma hakları bulunmamaktadır
5.5 Genel kurul, dernek üye sayısını sınırlayabilir, üyelerin referans olacakları yeni üye sayısına limit
getirebilir. Genel kurul kararı ile bu yetki yönetim kuruluna devredilebilir.
Madde 6 – Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde 7 – Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
7.1 Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
7.2 Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
7.3 Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
7.4 Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
7.5 Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia
edemez.
Madde 8 – Dernek Organları
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetim kurulu
Madde 9 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal
delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Madde 10 – Toplanma Zamanı ve Çağrı Usulü
10.1 Genel kurul;
10.1.a Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
10.1.b Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
10.2 Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır.
10.3 Genel Kurulu toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu
toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
10.4 Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden,
günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile
bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
10.5 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,
bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı
usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren
en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen
esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 11 – Toplantı Usulü
11.1 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
olamaz.
11.2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu
üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
11.3 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
11.4 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile
yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
11.5 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.
11.6 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
11.7 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye
olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy
kullanır.
11.8 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı,
başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer
belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten
sorumludur.
Madde 12 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
12.1 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri
gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı
tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan
sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
12.2 Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,
tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki
çoğunluğuyla alınabilir.
Madde 13 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
13.1 Dernek organlarının seçilmesi,
13.2 Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
13.3 Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
13.4 Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi ve aidat miktarlarının belirlenmesi,
13.5 Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle
onların görevden alınması,
13.6 Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
13.7 Gerekli gördüğü hallerde dernek üye sayısını sınırlar, üyelerin referans olacakları yeni
üye sayısına limit getirebilir; bu konuda yetkilerini yönetim kuruluna devredebilir,
13.8 Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.9 Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
13.10 Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
13.11 Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
13.12 Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile
ilgili işlemlerin yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.13 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılması konusunda karar vermek veya bu konuda karar verilmesi dahil
olmak üzere ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.14 Derneğin vakıf kurması konusunda karar vermek veya bu konuda karar verilmesi dahil
olmak üzere ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.15 Derneğin fesih edilmesi,
13.16 Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13.17 Genel Kurul yetkisinde olan konularda karar alma yetkisinin dönemsel olarak Yönetim
Kurulu’na verilmesi,
13.18 Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin
görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
13.19 Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Madde 14 – Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin
tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar
geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Madde 15 – Yönetim Kurulunun Teşkili
15.1 Yönetim kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
15.2 Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak
başkan, 2 adet başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı belirler.
15.3 Yönetim kurulu, tüm asıl üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
çağrılabilir. Asıl üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
15.4 Yönetim Kurulu Toplantılarına yedek üyelerde katılır ancak alınacak olan kararlarda oy
hakları bulunmamaktadır.
15.5 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Madde 16 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
16.1 Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye
yetki vermek,
16.2 Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
16.3 Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
16.4 Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
16.5 Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
16.6 Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
16.7 Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
16.8 Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
16.9 Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu
ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula
sunmak,
16.10 Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
16.11 Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
16.12 Derneğin her türlü yerli ve/veya yabancı fon, yardım, ajans, hibe vs. tarafından açılan
proje çağrılarına proje sahibi ve/veya ortağı olarak proje sunulmasına karar vermek,
16.13 Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve
uygulamak,
16.14 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 17 – Denetim Kurulunun Teşkili
17.1 Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
17.2 Denetim kurulu üyelerinden en az birisinin kurucu üyeler arasından seçilmesi
mecburidir.
17.3 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Madde 18 – Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
18.1 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
sunar.
18.2 Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Madde 19 – Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
19.1 Üye aidatı: Dernek asıl üyelerinden;
19.1.a Gerçek kişilerden giriş ödentisi olarak bir sefere mahsus 60 TL, aylık olarak 15,00 TL,
tüzel kişilerden giriş ödentisi olarak bir sefere mahsus 240,00 TL, aylık olarak 60 TL ödenti
alınır. Mevcut aidatlar yıllık olarak toplanır. Öğrenciler, danışma kurulu üyeleri ve onur
üyeleri giriş ödentisi ve aylık ödenti ödemezler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye
Yönetim Kurulu yetkilidir.
19.1.b Mevcut üyeler yıllık aidatlarını yılın ilk 3 ayında peşin olarak ilgili hesaba öderler.
19.1.c Yeni üyeler, üyelik işlemlerini takiben giriş ödentisini ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba
öderler.
19.1.d 25 yaşını geçmemiş ve henüz işe girmemiş insan kaynakları ile ilgili bölüm ve
sertifikasyon programında yer alan Öğrenciler herhangi bir ücret ödemezler.
19.1.e Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz’dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam ve üyelik
aidatını yarım öderler.
19.2 Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil
edilen üye ödentilerinin %25’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
19.3 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve/veya nakdi bağış ve
yardımlar,
19.4 Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,
spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
19.5 Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
19.6 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar,
19.7 Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
19.8 Derneğin proje sunarak fonlanmaya hak kazandığı veya kendi kaynakları ile uygulayacağı
projelerin uygulaması sonucu elde edilecek olan ayni ve/veya nakdi gelirler,
19.9 Diğer gelirler.
Madde 20 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak
Defterler
20.1 Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap
döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
20.2 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen
haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
20.3 Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına
göre defter tutulabilir.
20.4 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Madde 21 – Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.
Madde 22 – Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
22.1 İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
22.1.a Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
22.1.b Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış
tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
22.1.c Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
22.1.d İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak bu deftere işlenir.
Madde 23 – Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler
ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her
yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Madde 24 – Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre
defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu
düzenlenir.
Madde 25 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
25.1 Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile
tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
25.2 Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında
bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider
Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
25.3 Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile
yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile
kabul edilir.
25.4 Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra
numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen
ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli
form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen
nitelikte olması zorunludur.
25.5 Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-
17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
25.6 Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına
gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan
gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre
hareket edilir.
25.7 Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki
süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek
kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer
alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu
başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi
de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki
Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca
onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
25.8 Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Madde 26- Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek
yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı
tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Madde 27- Bildirim Yükümlülüğü
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
27.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler
Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel
kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün
değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir
yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
27.2 Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare
amirliğine bildirilir.
27.3 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce
(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup
mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.
27.4 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de
gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek
merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
27.5 Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te
belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde
mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine
bildirilir.
Madde 28 – Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 29 – Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde,
Genel Kurul’un vereceği yetki oranında, yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.
Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 30 – Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Genel Kurul bu yetkisini
seçilmiş olan yönetim kuruluna görev yaptığı sürece geçerli olacak şekilde devredebilir. Bu
amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en
büyük mülki amirliğine verir.
Madde 31 – Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk
faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından
ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Madde 32 – Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek,
denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,
mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Madde 33 – Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel
Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
33.1 Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en
az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
33.2 Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, ağustos ayı içerisinde, şube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
33.3 Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
33.4 Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.
Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi
(20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu
üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen
genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
33.5 Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.
Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak
şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
33.6 Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya
denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Madde 34 – Temsilcilik Açma
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Madde 35 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
35.1 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
35.2 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
35.3 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık
olarak yapılır.
Madde 36 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
36.1 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
36.2 Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
36.3 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık
olarak yapılır.
36.4 Tasfiye İşlemleri
36.4.a Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son
yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel
kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren
başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yenilikçi İnsan
Kaynakları Derneği (YİNKADER)” ibaresi kullanılır.
36.4.b Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi
işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin
hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama
belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve
yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına
çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı
olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en
yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
38.4.c Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki
idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde
tamamlanır.
36.4.d Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin
bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da
eklenmesi zorunludur.
36.4.e Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve
belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 37- Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek
ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda
belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı Görev Unvanı
1. Ergin KOLUMAN Yönetim Kurulu Başkanı
2. Umut ZEYBEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3. Burcu PUHUR NARGİLE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
4. Salim YAMAN Sayman
5. Ali ÜÇGÜL Üye
6. Necati BAŞAKCI Üye
7. Sezgin DİZ Üye
8. Tahir GÖKÇEK Üye
9. Halil İbrahim AYDIN Üye
Bu tüzük 37 (Otuzyedi) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

YENİLİKÇİ İNSAN KAYNAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1 – Adı Ve Merkezi
Derneğin adı, Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği’dir. Kısaca YİNKADER diye adlandırılır. Genel
merkezi ADANA’dadır. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında Şube açabilir.
Amblemi; açıları birbirinden farklı renkten oluşturulmuş 3 çember yayının
içinde bir eli yıldıza doğru uzanan insan figürü ve hemen altında mavi anka kuşu
bulunmaktadır. Logonun altında yenilikçi insan kaynakları derneği yazmakta olup
dernek adının üzerinde “ kariyer ortağınız “ yazmaktadır.
Madde 2 – Derneğin Kuruluş Amaçları
Dernek, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur:
2.1 Ülkemiz de çalışma alanı insan yönetimi ile ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri,
üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak, insan yönetiminin
geliştirilmesini, Türkiye’deki çalışma koşullarının iyileştirilmesini desteklemek,
2.2 İstihdamı artırmak için kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesini destekleyen çalışmalar
yapmak,
2.3 Bir yandan insan yönetimi ile ilgili dünyadaki gelişimi izlemek, araçları ve yöntemleri ile ilgili
üyelerini bilgilendirmek, diğer yandan ülkemizde insan yönetimini geliştirecek çalışmaları
desteklemek ve daha fazla çalışma yapılabilmesini sağlayacak politikalar üretmek,
2.4 Hem kendi dernek çalışmalarına hem de üyelerine yol gösterecek etik ilke ve değerleri oluşturmak
ve uygulamak,
2.5 Ülkemizde bulunan kurum ve işletmelerde mevcut olan işgücüne ve bu işgücüne aday oluşturan
potansiyel işgücüne nitelik kazandırmak,
2.6 Kurum ve işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini
sağlamak,
2.7 İnsan Kaynakları Yöneticiliğinin meslek grubu olarak tanınmasını ve etkinliğini temin etmek,
2.8 Ülkemizde çalışma hayatının ve ilişkilerin verimli , olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini
desteklemek,
2.9 Başta Dezavantajlı gruplar olmak üzere herkesin işgücü nitelikleri kazanmaları ve mevcut işgücü
nitelik düzeylerini yükseltmek amacı ile kurulmuştur.
Madde 3 – Derneğin Faaliyetleri
Dernek, belirlenen bu amaçların gerçekleşmesi için:
3.1 Kurs, seminer, konferans, kongre, panel, eğitim, fuar, kariyer günü, sanatsal faaliyetler, eğitim
çalışmaları, sergiler, festival, şenlikler, seminer, kermesler, günler, yemekli/yemeksiz geceler
düzenler, yazılı ve görsel yayınlar hazırlar ve bu konudaki yapılmakta olan çalışmaları teşvik eder
ve/veya destekler
3.2 İnsan yönetimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapar, yaptırır.
3.3 Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar, yaptırır.
3.4 İlgili kamu kuruluşları, eğitim kurumları, basın kuruluşları, insan yönetimi ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı
her türlü kurum, STK ve kişi ile temas kurar.
3.5 Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder.
3.6 Dokümantasyon merkezi oluşturur.
3.7 Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
3.8 Üyelerine ve ilgili Tüm Kurum, Kuruluş ve STKlara bilgi ulaştırmak ve çalışmalarını duyurmak üzere
süreli veya süresiz yayın, dergi, internet sayfası, gazete, dergi, kitap ve bülten vb. yayınlar veya
yayınlatır.
3.9 Tanışma ve dayanışma amacıyla sosyal ve mesleki faaliyetler düzenler.
3.10 Toplu iş sözleşmeleri, kanun tasarıları vb. konularda davet aldığında veya gerekli gördüğünde
üyeleri arasında danışman veya aracılık yapacak şahısları seçer, önerir ve maddi katkılar sağlar.
3.11 Çalışma mevzuatında yapılacak değişikliklerle ilgili olarak kanaatlerini resmi kuruluşlara bildirir.
3.12 İnsan gücü yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla üyelerine veya gerekli gördüğü alanlarda
ihtiyacı olanlara burs ve eğitim olanakları sağlar.
3.13 Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, gereğini yapar, kiralar,
kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder, iktisadi işletme kurar, ticari ve sanayi
işletmeler kurar ve işletir
3.14 Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar,
işletir veya işlettirir.
3.15 Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili
organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir.
3.16 Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi
ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan, gerçek ve tüzel kişilerden maddî veya ayni
yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek, kamu
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde
kamu kurum ve kuruluşlarına aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.
3.17 Dernek, bu tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya
işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında ve yurt içinde temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek
veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir. Amacın
gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu bir
federasyona veya platforma katılabilir.
3.18 Çalışma alanlarında başarılı ve duyarlı gerçek ve tüzel kişiler, yaratıcı ve bilim insanları ile iş
birliktelikleri yapar, iş fırsatı yaratır, ödüllendirir.
3.19 Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için üniversiteler, kamu ve/veya özel sektör
temsilcileri ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışma konuları ile ilgili teknik ve idari işbirliği
içinde bilimsel araştırmalar, ArGe çalışmaları yapar, yurtiçi veya yurt dışı fon kaynaklarından
faydalanmak üzere projeler yapar, projelerin içerisinde sorumlu koordinatör veya ortak olarak fiili
olarak yer alır, yapılması konusunda maddi katkılar sağlar, bu tür çalışmaları yapanlara ve insan gücü
yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla üyelerine veya gerekli gördüğü alanlarda ihtiyacı olanlara
burs ve eğitim olanakları sağlar, maddi katkılar sağlanması konusunda çalışmalar yapar. STK’lar, Kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje yapabilir.
3.20 Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma,
inceleme ve etütler yaparak, ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara iletilmek ve/veya basılı ve/veya görsel
ürünler ile basın yolu ile kamuoyuna duyurmak üzere öneri ve dilekleri saptar;
3.21 Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı uzmanlığı olan gerçek kişiler ile
resmi ya da özel ve özerk kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlarla ortaklaşa ya da tek başına toplantı,
konferans, panel, seminer, festival, şenlik ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere
katılmak, eğitim çalışmaları yapar;
3.22 Milli Eğitim Bakanlığı ve özel sektör ile işbirliği içinde, okullarda/özel sektör ve diğer kamu
kurumlarında farklı konularda seminer, eğitim programları düzenlemek, müfredatta insan kaynakları
ve işgücü konularının daha etkili işlenmesi için tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak;
3.23 Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren
sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan ayni ve / veya maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara
maddî yardımda bulunmak ve onların bulundukları Bölge’de Derneğin temsil edilmesi ve / veya
şubesinin açılabilmesi için yetki vermek aynı şekilde onların Derneğin faaliyette bulunmakta olduğu
Bölgelerde ve çevresinde temsil edilebilmesi ve / veya şubesinin açılması için yetki vermek
3.24 İnsan Kaynakları mesleğinin gelişmesini sağlamak ve sorunlarını gözden geçirmek, görüş ve
önerileriyle tavsiyede bulunmak amacıyla danışma kurulu kurulabilir. Danışma kurulu, derneğin
kurucu ve onursal başkanı, görev yapmış yönetim kurulu başkanları, görev yapmakta olan yönetim
kurulu, denetim kurulu ve etik kurul üyelerinin oluşturduğu sürekli üyeler ile mesleki alanda bilgileri
ve deneyimleri ile temayüz eden dernek asıl ve onur üyeleri, mesleğin gelişimine belirgin katkıları
olmuş ya da olabilecek kişiler ve kurumların temsilcileri arasından yönetim kurulu tarafından seçilen
çağrılı en fazla 11 üyeden oluşabilir. Danışma kurulu üyelerinin derneğe üye olma zorunlulukları
yoktur. Danışma kurulu üyeleri aidat ödemezler.
3.25 Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette
bulunmak.
Madde 4 – Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek; sosyal, kültürel, eğitim, politika ve mesleki alanlarda Yurtiçinde ve Yurtdışında faaliyet
gösterir.
Madde 5 – Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
5.1 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı
kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, başvurusunun
tarihinde dernek asıl üyesi bulunan birisi tarafından referans olmak kaydı ile bu derneğe üye olma
hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip
olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
5.2 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, üye kabul komisyonunun incelemesi
ve vereceği rapor doğrultusunda, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul
veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu
kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
5.3 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar davet ve yönetim kurulu
kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler giriş aidatı ve aylık aidat ödemezler ve
Genel Kurulda izleyici olarak bulunabilirler ancak oy kullanma hakları bulunmamaktadır.
5.4 Üniversitede ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyinde İnsan Kaynakları ve/veya Yönetimi ile
ilişkili bölümlerde okuyan, insan kaynakları ve yönetimi noktasında kariyer yapmayı planlayan,
üniversitelerin sertifika programına devam eden 25 yaşını geçmemiş ve henüz işe girmemiş kişiler
Öğrenci Üye olabilirler. Öğrenci üyeler giriş aidatı ve aylık aidat ödemezler ve Genel Kurulda izleyici
olarak bulunabilirler ancak oy kullanma hakları bulunmamaktadır
5.5 Genel kurul, dernek üye sayısını sınırlayabilir, üyelerin referans olacakları yeni üye sayısına limit
getirebilir. Genel kurul kararı ile bu yetki yönetim kuruluna devredilebilir.
Madde 6 – Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde 7 – Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
7.1 Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
7.2 Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
7.3 Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
7.4 Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
7.5 Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia
edemez.
Madde 8 – Dernek Organları
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetim kurulu
Madde 9 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal
delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Madde 10 – Toplanma Zamanı ve Çağrı Usulü
10.1 Genel kurul;
10.1.a Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
10.1.b Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
10.2 Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır.
10.3 Genel Kurulu toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu
toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
10.4 Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden,
günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile
bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
10.5 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,
bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı
usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren
en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen
esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 11 – Toplantı Usulü
11.1 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
olamaz.
11.2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu
üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
11.3 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
11.4 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile
yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
11.5 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.
11.6 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
11.7 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye
olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy
kullanır.
11.8 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı,
başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer
belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten
sorumludur.
Madde 12 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
12.1 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri
gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı
tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan
sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
12.2 Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,
tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki
çoğunluğuyla alınabilir.
Madde 13 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
13.1 Dernek organlarının seçilmesi,
13.2 Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
13.3 Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
13.4 Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi ve aidat miktarlarının belirlenmesi,
13.5 Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle
onların görevden alınması,
13.6 Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
13.7 Gerekli gördüğü hallerde dernek üye sayısını sınırlar, üyelerin referans olacakları yeni
üye sayısına limit getirebilir; bu konuda yetkilerini yönetim kuruluna devredebilir,
13.8 Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.9 Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
13.10 Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
13.11 Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
13.12 Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile
ilgili işlemlerin yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.13 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılması konusunda karar vermek veya bu konuda karar verilmesi dahil
olmak üzere ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.14 Derneğin vakıf kurması konusunda karar vermek veya bu konuda karar verilmesi dahil
olmak üzere ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13.15 Derneğin fesih edilmesi,
13.16 Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13.17 Genel Kurul yetkisinde olan konularda karar alma yetkisinin dönemsel olarak Yönetim
Kurulu’na verilmesi,
13.18 Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin
görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
13.19 Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Madde 14 – Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin
tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar
geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Madde 15 – Yönetim Kurulunun Teşkili
15.1 Yönetim kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
15.2 Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak
başkan, 2 adet başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı belirler.
15.3 Yönetim kurulu, tüm asıl üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
çağrılabilir. Asıl üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
15.4 Yönetim Kurulu Toplantılarına yedek üyelerde katılır ancak alınacak olan kararlarda oy
hakları bulunmamaktadır.
15.5 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Madde 16 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
16.1 Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye
yetki vermek,
16.2 Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
16.3 Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
16.4 Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
16.5 Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
16.6 Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
16.7 Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
16.8 Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
16.9 Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu
ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula
sunmak,
16.10 Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
16.11 Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
16.12 Derneğin her türlü yerli ve/veya yabancı fon, yardım, ajans, hibe vs. tarafından açılan
proje çağrılarına proje sahibi ve/veya ortağı olarak proje sunulmasına karar vermek,
16.13 Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve
uygulamak,
16.14 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 17 – Denetim Kurulunun Teşkili
17.1 Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
17.2 Denetim kurulu üyelerinden en az birisinin kurucu üyeler arasından seçilmesi
mecburidir.
17.3 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Madde 18 – Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
18.1 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
sunar.
18.2 Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Madde 19 – Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
19.1 Üye aidatı: Dernek asıl üyelerinden;
19.1.a Gerçek kişilerden giriş ödentisi olarak bir sefere mahsus 60 TL, aylık olarak 15,00 TL,
tüzel kişilerden giriş ödentisi olarak bir sefere mahsus 240,00 TL, aylık olarak 60 TL ödenti
alınır. Mevcut aidatlar yıllık olarak toplanır. Öğrenciler, danışma kurulu üyeleri ve onur
üyeleri giriş ödentisi ve aylık ödenti ödemezler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye
Yönetim Kurulu yetkilidir.
19.1.b Mevcut üyeler yıllık aidatlarını yılın ilk 3 ayında peşin olarak ilgili hesaba öderler.
19.1.c Yeni üyeler, üyelik işlemlerini takiben giriş ödentisini ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba
öderler.
19.1.d 25 yaşını geçmemiş ve henüz işe girmemiş insan kaynakları ile ilgili bölüm ve
sertifikasyon programında yer alan Öğrenciler herhangi bir ücret ödemezler.
19.1.e Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz’dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam ve üyelik
aidatını yarım öderler.
19.2 Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil
edilen üye ödentilerinin %25’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
19.3 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve/veya nakdi bağış ve
yardımlar,
19.4 Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,
spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
19.5 Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
19.6 Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar,
19.7 Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
19.8 Derneğin proje sunarak fonlanmaya hak kazandığı veya kendi kaynakları ile uygulayacağı
projelerin uygulaması sonucu elde edilecek olan ayni ve/veya nakdi gelirler,
19.9 Diğer gelirler.
Madde 20 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak
Defterler
20.1 Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap
döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
20.2 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen
haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
20.3 Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına
göre defter tutulabilir.
20.4 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Madde 21 – Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.
Madde 22 – Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
22.1 İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
22.1.a Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
22.1.b Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış
tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
22.1.c Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
22.1.d İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak bu deftere işlenir.
Madde 23 – Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler
ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her
yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Madde 24 – Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre
defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu
düzenlenir.
Madde 25 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
25.1 Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile
tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
25.2 Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında
bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider
Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
25.3 Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile
yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile
kabul edilir.
25.4 Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra
numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen
ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli
form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen
nitelikte olması zorunludur.
25.5 Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-
17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
25.6 Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına
gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan
gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre
hareket edilir.
25.7 Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki
süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek
kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer
alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu
başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi
de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki
Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca
onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
25.8 Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Madde 26- Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek
yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı
tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Madde 27- Bildirim Yükümlülüğü
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
27.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler
Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel
kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün
değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir
yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
27.2 Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare
amirliğine bildirilir.
27.3 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce
(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup
mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.
27.4 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de
gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek
merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
27.5 Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te
belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde
mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine
bildirilir.
Madde 28 – Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 29 – Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde,
Genel Kurul’un vereceği yetki oranında, yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.
Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 30 – Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Genel Kurul bu yetkisini
seçilmiş olan yönetim kuruluna görev yaptığı sürece geçerli olacak şekilde devredebilir. Bu
amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en
büyük mülki amirliğine verir.
Madde 31 – Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk
faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından
ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Madde 32 – Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek,
denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,
mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Madde 33 – Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel
Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
33.1 Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en
az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
33.2 Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, ağustos ayı içerisinde, şube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
33.3 Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
33.4 Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.
Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi
(20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu
üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen
genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
33.5 Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.
Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak
şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
33.6 Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya
denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Madde 34 – Temsilcilik Açma
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Madde 35 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
35.1 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
35.2 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
35.3 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık
olarak yapılır.
Madde 36 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
36.1 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
36.2 Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
36.3 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık
olarak yapılır.
36.4 Tasfiye İşlemleri
36.4.a Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son
yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel
kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren
başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yenilikçi İnsan
Kaynakları Derneği (YİNKADER)” ibaresi kullanılır.
36.4.b Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi
işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin
hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama
belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve
yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına
çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı
olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en
yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
38.4.c Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki
idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde
tamamlanır.
36.4.d Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin
bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da
eklenmesi zorunludur.
36.4.e Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve
belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 37- Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek
ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda
belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı Görev Unvanı
1. Ergin KOLUMAN Yönetim Kurulu Başkanı
2. Umut ZEYBEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3. Burcu PUHUR NARGİLE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
4. Salim YAMAN Sayman
5. Ali ÜÇGÜL Üye
6. Necati BAŞAKCI Üye
7. Sezgin DİZ Üye
8. Tahir GÖKÇEK Üye
9. Halil İbrahim AYDIN Üye
Bu tüzük 37 (Otuzyedi) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.